Privacy Statement Karolien Celis

PRIVACYSTATEMENT

Karolien Celis, Psychiater en gezinstherapeut

Karolien Celis, psychiater en gezinstherapeut, gevestigd te Ulestraten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78724988 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Karolien Celis met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing
  Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Karolien Celis persoonsgegevens verwerkt: (potentiële) patiënten.

 2. Verwerking van persoonsgegevens
  Karolien Celis verwerkt persoonsgegevens die:
  a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
  b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

 3. Doeleinden verwerking
  Karolien Celis verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst
  b. de declaratie voor verrichte werkzaamheden

 4. Rechtsgrond
  Karolien Celis verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
  a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
  b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij, gemeente e.d.;
  c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

 5. Verwerkers
  Karolien Celis kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van haar persoonsgegevens verwerken. Karolien Celis sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 6. Persoonsgegevens delen met derden
  Karolien Celis deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Karolien Celis deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 7. Doorgifte buiten de EER
  Karolien Celis geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Karolien Celis ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 8. Bewaren van gegevens
  Karolien Celis bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Ze hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
  a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na de laatste wijziging in het dossier. Bij afgesloten dossiers van minderjarigen:  tot 20 jaar na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar
  b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 9. Wijzigingen privacystatement
  Karolien Celis kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Karolien Celis gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 10. Rechten, vragen en klachten
  U hebt het recht Karolien Celis te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Karolien Celis (06-14957939).
  Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Karolien Celis persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Karolien Celis (06-14957939).
  Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Karolien Celis, psychiater en gezinstherapeut

September 2020